Nr. înrg.  ________ /__________________                                                   Director, Prof. Cuza-Ghiță Valentina                                                                                                                     

Coordonator cerc,                                                                                                _______________________

Prof. _______________________               

                                                       

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul, ………………………………………………………………………………. în calitate de reprezentant legal al minorului/minorei ……………………………………………………… elev la    ……………………………………………………………………………..  clasa …………….

cu  CNP …………………….…………….. solicit  înscrierea  acestuia/acesteia  la  activitățile  desfășurate în cadrul Palatului Copiilor  Galați, în anul școlar 2023–2024, la cercul de ………………………………………………………………….

 

MAMA: (Numele și prenumele) …………………………..……………………telefon ………….

TATA: (Numele și prenumele) …………………………………………..……..telefon …………..

Adresa de domiciliu: Strada …………………………………….. nr ……. bloc …….. sc…… ap ….

În funcție de specificul cercului, cadrele didactice vor testa aptitudinile / abilitățile copiilor pentru selecție.

 

NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI DE COMPORTARE ÎN INCINTA PALATULUI COPIILOR

Deplasarea spre/dinspre Palatul Copiilor spre casă, se va face respectând regulile de circulație în vigoare. Se vor traversa străzile doar prin locurile marcate în acest sens, respectând culoarea semaforului pentru pietoni.

Copiii care sunt însoțiți de părinți, bunici, alte rude sau prieteni de familie, vor fi conduși doar până la intrarea în incinta Palatului, vor fi învățați să nu părăsească Palatul neînsoțiți și să-și aștepte însoțitorul care va reveni la sfârșitul cursului la ieșirea din unitate.

Accesul/staționarea părinților/tutorelui în curtea instituției este permis doar la venirea și plecarea copiilor la și de la activitățile de cerc sau alte activitățiale Palatului Copiilor Galați.

Pentru evitarea posibilităților de accidentare în incinta Palatului Copiilor, se vor respecta, cu strictețe, următoarele reguli:

Nu se va umbla, sub niciun motiv, la instalația electrică. Defecțiunile sesizate la funcționarea aparatelor electrice din dotarea cercului, vor fi anunțate profesorului.

Instalațiile sanitare vor fi folosite, în mod corespunzător și civilizat, doar de către copii, nu și de părinți/aparținători.

Este interzisă alergarea în interiorul clădirii, precum și desfășurarea oricărui joc ce presupune mișcare sau zgomot. Deplasarea în curte și pe scări se face cu atentie. Nu este admisă cățărarea pe pervazurile geamurilor/garduri/balustrade/bănci/în copaci.

În sălile de curs vor fi respectate normele specifice activității care se desfășoară, norme ce le vor fi aduse la cunoștință elevilor de către profesorul îndrumător de cerc.

Palatul Copiilor este degrevat de orice responsabilitate în situația producerii unui accident cauzat de nerespectarea normelor de mai sus.

Elevii care absentează nemotivat consecutiv de 3 ori sau mai multe ori într-un semestru pot fi excluși de la cursuri. In situația în care, din motive de sănătate sau alte motive întemeiate, elevul va lipsi mai mult de o sesiune a cercului, absența trebuie anunțată profesorului conducator de cerc.

Părinții, vizitatorii, nu au acces cu autovehiculul în curtea instituției, pentru a se evita accidentările și pentru asigurarea accesului echipajelor de intervenție, în caz de necesitate.

Nerespectarea acestor reguli conduce la eliminarea copilului/elevului din Palatul Copiilor Galați.

Prin prezenta declar că am fost informat și înțeleg că datele cu caracter personal furnizate, sunt prelucrate de Palatul Copiilor Galați și structura sa Clubul Copiilor Tecuci, cu respectarea prevederilor regulamentului UE 679/2016, exclusiv în scopul gestionării înscrierii și participării copilului la activitățile palatului și declar  voi respecta regulamentul instituţiei de învăţământ şi sunt/nu sunt de acord cu publicarea de imagini (foto și video) de la activitățile de cerc în care apare și fiul/fiica mea. Refuzul  de a furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea Palatului Copiilor Galați de a-și îndeplini obligațiile legale și pe cale de consecință, imposibilitatea participării copilului la activitățile organizate de instituția de învățământ. Menționăm că la evenimentele publice se pot face fotografii de către alți participanți în care pot apărea și copiii înscriși la Palatul Copiilor Galați și structura sa Clubul Copiilor Tecuci. Palatul  Copiilor Galați nu se face responsabil de apariția acestor imagini pe alte site-uri sau pagini de socializare, în afară de cele oficiale ale instituției.

Îmi asum corectitudinea datelor furnizate și voi înștiința instituția ori de câte ori acestea vor suporta modificări.

 

Anexez acestei cereri de înscriere următoarele documente:

  • copie BI/CI unul dintre părinți
  • copie după certificatul de naștere al copilului
  • în cazul elevilor cu CES, cererea de înscriere trebuie să fie însoțită de documentele specifice eliberate de autoritățile abilitate.
  • Adeverință medicală ”Apt pentru efort fizic” pentru cercurile sportive

 

 

 

 

Data:                                                                      Semnătura reprezentantului legal al

__________________                                                                  copilului/elevului,

_________________________________

 

 

 

                           Un copil poate fi înscris la mai multe activități didactice organizate de Palatul Copiilor Galați. Pentru fiecare opțiune se va face cerere separat care va fi însoțită toate documentele menționate mai sus.

Share this post :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lasă un răspuns

John Doe

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Latest Post

anunț

Categories

Educating Children for Future

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor